Bývať potrebuje každý, no niekedy je to pre isté skupiny ťažšie. Či už ide o dospelé deti odchádzajúce z detských domovov alebo rómskych spoluobyvateľov, ktorí často nemajú bežné návyky spojené s bývaním, platobnou disciplínou či starostlivosťou o bývanie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

Vyhlásená – 19. novembra 2018 Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 18. marca 2019 Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 1. júla 2019

Žiadateľ môže získať podporu až 95% z oprávnených nákladov projektu a 5% dáva spolu účasť v rámci projektu môžu byt realizované viacere bytové domy. Limit je min, 4 byty a max. 18. bytov v bytovom dome, výmera podlahovej plochy bytov može byť 50-60m2 Max možná dotácia na jednu žiadosť :2.375.00 €

Štát podporuje prestupné bývanie. Ako bude tento projekt fungovať? Prestupné bývanie je projekt založený na skutočnosti, že ak človek býva celý život v neštandardnom obydlí, akým je napríklad osada, nemá vybudované návyky, ktoré sa od neho vyžadujú povedzme v bytovke. Rovnako možno nemá potrebné znalosti súvisiace so starostlivosťou o bývanie.

Princíp prestupného bývania spočíva v tom, že Rómovia z osád sa do bytov bežného štandardu nebudú sťahovať hneď, ale najprv si prejdú „tréningom“ v nižšom štandarde a na vyšší prejdú postupne. V tomto projekte nejde len naučenie sa platobnej disciplíny, ale aj o naučenie sa všetkých noriem vrátane sociálnych, ktoré s bývaním súvisia.

Aké podmienky sú na to, aby mohli Rómovia získať byt? Na to, aby Róm získal byt, musí splniť úplne rovnaké podmienky ako neróm. To, že neróm má väčšiu šancu získať nájomný byt ako Róm, je už spojené s diskrimináciou. Presné podmienky, ktoré treba splniť, určuje hlavne obec. Tu sa ukazuje, že dobre nastavenými podmienkami vie obec ovplyvniť aj iné oblasti spoločenského života. Ako príklad by som uviedol mesto Giraltovce, kde je podmienkou získania bývania napríklad aj školská dochádzka detí v domácnosti. Obce a mestá by oblasť nájomného bývania nemali podceňovať. Vytvorili pracovné miesto s názvom rómsky domovník. Ako funguje?

Inšpiráciu pre projekt rómskych domovníkov našli v Českej republike a na Slovensku našli vo Veľkom Krtíši, kde schéma rómskeho domovníka funguje. V skratke ide o projekt na vytvorenie pracovných miest pre Rómov priamo z komunity, ktorí budú zodpovední za nájomné byty. Projekt má vysoký potenciál práve z dôvodu, že o bytovky, kde bývajú najmä Rómovia, sa budú starať samostatne. Príkladom úspechu takejto samostatnosti sú napríklad Miestne občianske poriadkové služby.

 

Redakcia spravodajstva PRESS.TV