Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) dnes rozhodol v prípade policajného násilia voči rómskemu chlapcovi, ku ktorému malo dôjsť v roku 2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Poškodenému ESĽP priznal odškodnenie 5000 Eur.

K incidentu došlo v roku 2015, kedy poškodeného 16 – ročného rómskeho chlapca cestou do školy zastavili príslušníci obecnej polície. Jeden z nich ho bezdôvodne začal biť päsťou do tváre a rozbil mu nos. Následne ho spolu s jeho kamarátom naložili do auta, pričom v úderoch do tváre voči poškodenému pokračovali aj pri prevoze autom na policajnú stanicu. Tam v násilnom správaní voči poškodenému ďalej pokračovali a bili ho päsťami do tváre a nútili ho priznať sa k spáchaniu priestupku, ktorý tvrdil, že nespáchal. Následne ho z policajnej stanice prepustili a kvôli zraneniam musel vyhľadať lekársku pomoc.

Matka poškodeného ešte v deň incidentu podala na príslušníkov obecnej polície trestné oznámenie, no policajný vyšetrovateľ v prípade odmietol začať trestné stíhanie. Začal ho až 3 mesiace po incidente na základe podanej sťažnosti zo strany právnej zástupkyne poškodeného. Trestné stíhanie vyšetrovateľ napokon zastavili, pričom jeho celkový priebeh bol spojený s viacerými nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel ani dozorujúci  prokurátor. Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov nenašiel porušenie jeho práv.   

Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v januári 2017, podal poškodený sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dnes – dňa 28.1.2020 – ESĽP jeho sťažnosti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili jeho právo na ochranu pred policajným násilím aj jeho právo na účinné vyšetrenie tohto násilia. Tým porušili jeho garantované právo na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním podľa článku 3 Dohovoru.

ESĽP v rozsudku zdôraznil, že každé použitie sily zo strany príslušníkov polície voči osobám, ktoré nie je striktne nevyhnutné, je na úkor ľudskej dôstojnosti a porušením Dohovoru. Konštatoval pritom, že slovenská vláda nepreukázala, že násilné konanie zo strany príslušníkov obecnej polície bolo vzhľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné. Štátne orgány podľa ESĽP zlyhali, keď nezačali prípad vyšetrovať z vlastnej iniciatívy a dôsledne nevyšetrili všetky jeho relevantné skutočnosti, vrátane toho či použitie sily bolo v tomto prípade nevyhnutné a primerané. 

Európsky súd priznal sťažovateľovi finančné odškodnenie 5000 Eur a právo na náhradu trov konania.

Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Poškodený chlapec k rozhodnutiu súdu povedal:

„Som rád, že mi súd dal za pravdu.“

Jeho matka dodala:

„Chcela by som odkázať iným Rómom a všetkým ľuďom, ktorí sa stretli s policajným násilím, aby to tak nenechali a aby sa smelo bránili.“

Právna zástupkyňa poškodeného, Vanda Durbáková, k rozhodnutiu uviedla:

„Európsky súd potvrdil, že slovenské štátne orgány nedokázali ochrániť poškodeného pred policajným násilím a ani toto násilie účinne vyšetriť. Nie je to prvý takýto prípad, ktorý bol proti Slovensku takto rozhodnutý a na Európskom súde ležia ďalšie obdobné prípady, vrátane nevyšetrených násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou či Vrbnici. Štátny orgány musia konečne prijať systémové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad namietaného policajného naozaj účinne vyšetrený a zároveň prijať opatrenia, aby k takýmto prípadom jednoducho nedochádzalo.“ 

Zdroj:https://www.poradna-prava.sk