Po odvysielaní našej reportáže z obce Lenartov “sa pohli ľady” miestni Rómovia,už nebudú musieť piť vodu z potoka, budú mať totiž vlastné studne aj byty. Obecný úrad Lenartov na svojej webovej stránke,po odvysielaní našej reportáže  oznámil 7.112018 a zverejnil zdroje a projekty. Rómom tak  vystavia až 24 bytových jednotiek nižšieho štandardu a vlastné studne. 

https://www.lenartov.sk/projekty-2/

Správa z obce Lenartov zverejnené na ich webovej stránke  zo dňa 7.11.2018

Obec Lenartov má s výnimkou osady vybudovaný verejný vodovod –
vodovodný systém, ktorý zásobuje obyvateľstvo, technickú a
občiansku vybavenosť pitnou vodou.
Účelom výstavby vodovodu je zabezpečiť rozvod pitnej vody v tej
časti obce, kde doposiaľ nie je vybudovaný rozvod vody. Ide

Konkrétne o lokalitu s názvom “Osada”. Výstavba vodovodu pre
rómsku osadu Lenartov zabezpečí zásobovanie obyvateľov
dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody
pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch v lokalite
rómskej osady.

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU je zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej
vody za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických
podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci
Lenartov.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU je zameraný na rast počtu osôb MRK s
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

REALIZÁCIOU PROJEKTU DÔJDE K NAPLNENIU MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV
PROJEKTU:
P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku
realizácie projektu – 698

P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2

Cieľovou skupinou projektu je 698 obyvateľov marginalizovaných
rómskych komunít v obci Lenartov, lokalita “Osada”.

Prínosom projektu po jeho realizácií bude vyriešenie, resp.
zabezpečenie prístupu kvalitnej vody pre príslušníkov MRK
bývajúcich v lokalite “Osada” kde v súčasnej dobe neexistuje
kvalitný zdroj pitnej vody.

Budúcim prevádzkovateľom predmetu projektu bude obec Lenartov. Z
pohľadu udržateľnosti projektu, túto môžeme rozdeliť na
niekoľko súvisiacich a na seba nadväzujúcich častí, a to
technickú, prevádzkovú, finančnú a personálnu udržateľnosť
projektu.

Projekty

NÁZOV PROJEKTU: Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lenartov

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Lenartov

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM: Európsky fond regionálneho rozvoja

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

           VÝŠKA NFP: 193 238,53 EUR

ZAČIATOK REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT: 8/2017

UKONČENIE REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU: 8/2019

www.esf.gov.sk [1]             www.minv.gov.sk [2]

„TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO FONDU
REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ
ZDROJE“.

Fotky z realizácie projektu)

 

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV