Prednedávnom  sa veľa organizátorov pochválilo na sociálnych sieťach, že  sa uskutočnia zábavné akcie ako sú Rómske zábavy a podobne, Bohužiaľ nariadenie vlády musí rešpektovať každý z nás.  Aj to je jeden z hlavných dôvodov prečo sa zábavy zrušili, podľa majiteľov prestížnych podnikov ako sú: Na Zámockej a Kristal bar v Humennom za to môže kontroverzné nariadenie vlády SR.

Preto aj oni zrušili svoje avizované akcie na sociálnych sieťach. “Mrzí nás to ale musíme dodržiavať pokyny a nariadenia  vlády v prom rade je pre nás dôležite bezpečnosť a zdravie našich hosti.” Povedal majiteľ podniku na Zámockej pre PRESS.TV Jozef Hosa.

“Neostáva mi nič iné ako iba súhlasiť s kolegom” vyjadril sa pre našu redakciu spravodajstva aj druhy majiteľ Kristal baru v Humennom Maťo Žumarov.

Prijaté opatrenia

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti COVID-19 množstvo opatrení. Prinášame prehľad všetkých oficiálnych opatrení od začiatku vypuknutia pandémie v marci 2020. Prijímané opatrenia priebežne aktualizujeme.

Aktualizované: 20. mája 2020

Platnosť nariadenia od: 21. apríla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia.

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska pre tieto skupiny ľudí:

 • deti do 2 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb,
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 5 metrov,
 • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť minimálne 5 metrov,
 • pedagogických alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
  učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola na základe opatrenia OLP/3970/2020 (PDF, 124 kB) zo dňa 11.05.2020 udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné:

 • aby bol týmto osobám pred nakrúcaním, výrobou alebo podávaním umeleckého výkonu vykonaný test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,
 • dodržiavanie 2 m odstupu medzi umelcami a ostatnými zúčastnenými na mieste umeleckej činnosti,
 • dostupnosť dezinfekcie rúk,
 • pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér),
 • zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37°C alebo s inými príznakmi COVID-19.

UpozornenieStále sa nám nepodarilo vyhrať boj s pandémiou. Preto buďte mimoriadne zodpovední voči sebe aj ostatným a naďalej prísne dodržiavajte všetky hygienické nariadenia.

 • Pred prekrytím horných dýchacich ciest je potrebné:
  1. umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
  2. pri nasadení je potrebné si zakryť  nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Týmto Opatrením ohladne nosenia rúšok (PDF, 108 kB) sa aktualizuje pôvodné (a stále platné) Opatrenie (PDF, 124 kB).

Platnosť nariadenia od: 6. mája 2020, 6:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Pri dodržaní hygienických podmienok je dovolené:

 • vykonávať bohoslužby,
 • prvé sväté prijímanie,
 • sviatosť birmovania,
 • cirkvený svadobný obrad,
 • civilný svadobný obrad.

Aké sú podmienky pre účasť na bohoslužbe alebo obrade?

 • vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest,
 • pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,
 • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • nepodávať si ruky – znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu 🙂 ,
 • mať odstup od iných osôb aspoň 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Čo musia zabezpečiť kostoly alebo matričné úrady?

UpozorneniePrednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti).

 • zabezpečiť odstup osôb minimálne 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti),
 • preferovať recitovanú formu bohoslužby alebo obradu pre zamedzenie šírenia kvapôčiek,
 • z bohoslužby alebo obradu úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
  príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu alebo jednorázové rukavice,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na rukunepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Výnimku zo zákazu hormadných podujatí má taktiež usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.

Prečítajte si plné znenie Opatrenia (PDF, 108 kB). Toto Opatrenie dopĺňa Opatrenie (PDF, 118 kB) zo dňa 19.05.2020 o hromadných podujatiach.

Aké sú podmienky pre účasť na pohrebnom obrade?

Platnosť nariadenia od: 7. mája 2020, 12:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Naďalej platí zákaz hromadných podujatí, avšak neplatí pre občianske pohrebné obrady.

UpozorneniePrednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti).

 • vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, šatkou a pod.),
 • pri vstupe do obradnej miestnosti vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,
 • mať odstup od iných osôb aspoň 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti),
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou (napríklad z nahrávky) pre zamedzenie šírenia kvapôčiek,
 • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • nepodávať si ruky,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • obradu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pri východe z priestorov konania obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Prečítajte si plné znenie Opatrenia zo dňa 6.5.2020 ohľadne pohrebov (PDF, 111 kB). Toto Opatrenie dopĺňa Opatrenie (PDF, 118 kB) zo dňa 19.05.2020 o hromadných podujati