V období rokov 1948 – 1989 bola rómska problematika u nás spoločenské tabu,o ktorom sa otvorene nediskutovalo a aj vtedajšia vládna moc sa snažila pred verejnosťou budiť dojem, že tu rómsky problém neexistuje.

Po zmene režimu však nastal prelom a rómska otázka sa stále viac dostávala do popredia a v súčasnosti už patrí k jednej z
najdiskutovanejších spoločenských tém. Práve neúspešné „pokusy“, ktoré boli na rómskej menšine realizované za socializmu, ako napríklad snahy o kultúrnu asimiláciu, alebo hromadné presídľovanie do miest, situáciu neraz iba zhoršili, čo viedlo k naakumulovaniu problémov, ktorých dôsledky sa výrazne prejavujú ešte aj dnes.

Aj v súčasnosti majú ľudia často pocit, že problémy rómskej minority sa momentálne nielenže nedarí úspešne riešiť, ale tieto problémy sa dokonca zväčšujú a prehlbujú. Z tohto dôvodu sú Rómovia častou témou mnohých
odborných, vedeckých, ale aj laických publikácií. Treba však konštatovať,
že väčšina týchto publikácií sa zaoberá najmä rómskymi komunitami na vidieku, špeciálne najzaostalejšími osadami.

Video zdroj: Nova TN CZ foto  – Copyright © RNDr. Martin Šuvada

Redakcia spravodajstva https://www.presstv.sk