Časť zamestnancov na základnej škole na košickom sídlisku Luník IX, ktorú navštevujú výlučne rómske deti, malo okrem hlavného pracovného pomeru aj niekoľko čiastočných úväzkov. Ich celkový príjem tak vysoko presahoval bežné zárobky v tom sektore.

Odhalila to kontrola Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice. Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1 má pre vysoký počet žiakov spomedzi škôl, ktorých je zriaďovateľom mesto, najvyšší rozpočet. Normatívne príspevky znásobuje, že sú v nej vytvorené špeciálne triedy a veľa detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Kontrolóri sa zamerali na to, ako škola nakladala s verejnými prostriedkami v roku 2018 a v prvej polovici roka 2019. Najzávažnejšie nedostatky našli v oblasti odmeňovania zamestnancov. 

Správa, ktorú hlavný kontrolór mesta Košice predložil mestskému zastupiteľstvu v novembri, konštatuje, že v škole s celkovým počtom 87 zamestnancov existovala skupina pätnástich, ktorí boli „nadštandardne a pravidelne odmeňovaní bez písomných odôvodnení vedúceho zamestnanca“.  

Kontrola: Nehospodárne a nezákonné 

Takýto postup je podľa kontrolórov porušením zákona. V rozpore so zákonom a nehospodárnym vynakladaním prostriedkov školy bolo aj to, že odmeny na vedľajšie pracovné pomery sa vyplácali aj za činnosti, ktoré boli súčasťou hlavných pracovných náplní zamestnancov.

Správa najpodrobnejšie rozoberá zamestnankyňu s pracovnou pozíciou „vedúca ekonomického úseku“. Okrem tohto pracovného pomeru s platom 1 664 eur a mesačnými odmenami aj 1 100 eur mala ekonómka školy aj ďalšie úväzky s dohodnutou finančnou odmenou.

Týkali sa rôznych druhov prác, ako administratívny pracovník, organizácia verejných obstarávaní či finančný manažér pre projekt „rozvíjanie gramotnosti žiakov“.

Navyše niektoré z činností zamestnankyňa za ďalší funkčný plat vo výške 366 eur vykonávala aj ako „domáce práce“. Z tabuľky zostavenej kontrolórmi vyplýva, že mimo dvoch platov zinkasovala za rok a pol odmeny 25 680 eur. Aj s platmi tak napríklad za máj 2019 jej zárobok predstavoval viac ako štyritisíc eur.

Základná škola na rómskom sídlisku Luník IX má takmer tisíc žiakov a ročne dostane zo štátneho rozpočtu cez mesto Košice asi 1,5 milióna eur. foto na dvojstrane: veja

Aj zástupkyňa školy 

Príjem za čiastočné úväzky mali aj ďalší nepedagogickí zamestnanci, ktorí mimo pracovnej zmluvy robili napríklad administratívne práce, upratovačku či údržbára. Finančne zvýhodňovaní boli aj pedagógovia. Kontrolóri konkrétne spomínajú jednu zástupkyňu riaditeľky, ktorej sa za rok dvakrát zvýšil plat na konečných 1 934 eur a napríklad za máj 2018 si s odmenami zarobila 2 865 eur. 

Kontrolóri išli do školského zariadenia pravdepodobne naisto. Vyžiadali si totiž osobné spisy presne pätnástich zamestnancov, u ktorých potom aj našli neprimerané odmeňovanie. Podľa informácií denníka KOŠICE:DNES skupina bola spriaznená s riaditeľkou školy Vierou Šotterovou, ktorá mala všetky odmeny ako štatutár schvaľovať. Celkovo bolo týmto zamestnancom za rok a pol vyplatených 89 425 eur.  

ZŠ Ľ. Podjavorinskej Šotterová šéfovala nepretržite od roku 1989. Až tento rok v júli ju vo funkcii nahradila Iveta Rošková, ktorá na Luník IX prišla z inej školy. Do výberového konania na riaditeľské miesto sa znova prihlásila aj Šotterová, ktorá je v dôchodkovom veku, ale rada školy ju nezvolila. 

Viera Šotterová bola riaditeľkou ZŠ L. Podjavorinskej tridsať rokov. V roku 2011 dostala od Richarda Rašiho (Smer) plaketu primátora. foto: kosice.sk

Exriaditeľka dala výpoveď 

Útvar hlavného kontrolóra urobil previerku v septembri a všetky podklady jeho zamestnancom už poskytla nová riaditeľka. Šotterovú zaradila ma miesto učiteľky, ale k prvému decembru dala výpoveď a momentálne je na PN. K záverom kontroly sa nechcela vyjadriť „Som vypísaná, voláte mi na súkromný mobil,“ povedala. 

V škole od septembra už nepracuje ani Slávka Királyová, ktorá tam takmer pätnásť rokov zastávala funkciu vedúcej ekonomického úseku a bola najviac odmeňovaným zamestnancom. Tvrdí, že hlavný pracovný pomer, tri čiastočné úväzky plus práca na doma sa dali reálne stihnúť. 

„Hlavný kontrolór si mohol zistiť, koľko času som trávila v práci a prečo mi zostalo toľko nevyčerpanej dovolenky. Môj osobný život išiel úplne bokom. Môžem zodpovedne povedať, že som tam sedela aj šestnásť hodín denne a teraz to ľutujem,“ povedala. Otázky si vyžiadala aj e-mailom, zatiaľ na ne neodpovedala. 

Kontrolná správa pri jej osobe zistila aj iné nedostatky. Podľa nej Királyovú riaditeľka na jej žiadosť v roku 2014 zaradila do vyššej platovej triedy, hoci tomu nezodpovedala jej pracovná náplň. 

Maturantka učiteľkou  

Na podobný problém narazili kontrolóri aj pri jej dcére. Aj keď mala len strednú školu s maturitou a nespĺňala zákonné kvalifikačné predpoklady, vo februári 2018 bola prijatá na miesto učiteľky prvého stupňa. „V oboch prípadoch neadekvátnym zaradením do vyšších platových tried došlo k neoprávnenému vyplateniu mzdových prostriedkov,“ píše sa v správe. 

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) v reakcii na odhalenia poslancom na zastupiteľstve povedal, že odmeňovací systém pedagogických a nepedagogických zamestnancov na školách nefunguje a je zneužívaný. „Dochádza k vážnym pochybeniam, preto pripravujeme kontroly, ktoré budeme musieť urobiť prierezovo vo všetkých školách,“ povedal. Pod mesto Košice pritom patrí vyše osemdesiat školských zariadení. 

Podľa hlavného kontrolóra mesta P. Galla nová riaditeľka ZŠ Ľ. Podjavorinskej pripravila opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré musela dvakrát prepracovať. Potvrdil, že jeho útvar plánuje ďalšiu kontrolu v tejto škole s tým, že aj odborné útvary, teda odbor školstva, by mali priebežne sledovať, na čo školy vynakladajú peniaze. 

Mesto by podľa Galla malo tiež zvážiť zavedenie regulatívu o základnom rozsahu odmien. „Takýmto systémovým riešením by sme sa vyhli podobným extrémnym prípadom,“ dodal. 

Zdroj:https://kosicednes.sk